Úvod Problémy v rodine Spotrebiteľské rozhodcovské konanie pri vymáhaní pohľadávok

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie pri vymáhaní pohľadávok

281
0
ZDIEĽAŤ
Spotrebiteľské rozhodcovské konanie pri vymáhaní pohľadávok

Ste účastníkom spotrebiteľského rozhodcovského konania? V nasledujúcich riadkoch Vám prinášame súhrn podstatných informácií, ktoré Vám pomôžu lepšie sa v tejto oblasti zorientovať.

Rozhodcovské konanie, resp. rozhodcovské súdy sú v súčasnosti pomerne zaužívaným spôsobom riešenia sporov. Od roku 2002, kedy boli rozhodcovské súdy v zmysle zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní zriadené, vzniklo na území Slovenskej republiky viac ako 200 rozhodcovských súdov. Ich hlavná podstata spočíva v tom, že rozhodcovské súdy nespadajú do štruktúry všeobecných súdov, ale sú samostatnými orgánmi. Nezávislosť od súdov všeobecných, a takisto i špecifikácia daného rozhodcovského súdu, podnecuje možnosť rýchlejšieho vyriešenia sporu. V nadväznosti na zvýšený záujem pri riešení občianskoprávnych a obchodnoprávnych záležitostí prostredníctvom rozhodcovských súdov, bolo nutné prijatie viacerých právnych úprav. Táto potreba vyplývala predovšetkým z určitých negatív, ktoré rozhodcovské súdy spočiatku sprevádzali. Vzhľadom na to, že v období zavedenia rozhodcovských súdov išlo o nový element, vznikal priestor a možnosti pre určité zneužívanie, resp. zvýhodňovanie jednej zo zainteresovaných strán. Predovšetkým napríklad dodávatelia, ktorí mali svojim spôsobom silnejšie postavenie oproti spotrebiteľom, využívali svoje možnosti a zriaďovali si vlastné rozhodcovské súdy. Tento fakt prispel k znevýhodňovaniu spotrebiteľov najmä z pohľadu uplatňovania ich práv.

I z toho dôvodu bol v roku 2014 prijatý zákon č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, ktorý sa stal nápomocným pri ochrane spotrebiteľa v rozhodcovskom konaní. Tento zákon výrazne prispel k ochrane spotrebiteľa hlavne z dôvodu vymedzenia striktných pravidiel, pričom ich zavedenie malo podporiť predovšetkým záruku práv spotrebiteľa. Prijatie tejto právnej úpravy bolo nutné i z hľadiska účinnosti rozhodnutia rozhodcovského súdu. Je potrebné podotknúť, že i keď súdy rozhodcovské nie sú štátnou, ale súkromnoprávnou inštitúciou, rozhodnutie rozhodcovského súdu má rovnaké účinky ako vydaný rozsudok súdu všeobecného.

Ako však spotrebiteľské rozhodcovské konanie prebieha a čo je potrebné o ňom vedieť?
Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa zaoberá výlučne riešením spotrebiteľských sporov, a teda sporom medzi dodávateľom a spotrebiteľom. Vzájomný vzťah týchto zainteresovaných strán musí byť jasne preukázateľný prostredníctvom zmluvy, ktorú spolu strany uzatvorili. Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva však podlieha viacerým pravidlám a nesmie byť formulovaná v zmysle akéhokoľvek znevýhodňovania spotrebiteľa a zároveň nesmie byť súčasťou hlavnej zmluvy. Z obsahovej stránky musí zahŕňať viacero náležitostí ako napr. označenie zmluvných strán a spotrebiteľského rozhodcovského súdu, ako aj jeho bližšie špecifikácie. Dôležitým bodom je i uvedenie poučenia, ktoré oboznamuje spotrebiteľa o priebehu spotrebiteľského rozhodcovského konania.

Žaloba môže byť podávaná vo forme listinnej, ale aj elektronicky. Pokiaľ žalobu na spotrebiteľský rozhodcovský súd podáva spotrebiteľ, je automaticky oslobodený od úhrady poplatku za konanie. Avšak v prípade, pokiaľ spotrebiteľ spor prehrá, oslobodenie mu zaniká a nahrádza ho povinnosť náhrady trov konania protistrane. Ako však prebieha samotné podávanie žaloby a čo nesmiete vynechať? Každá žaloba, nielen žaloba podávaná na všeobecný súd, musí spĺňať určité náležitosti. Pri podávaní žaloby na spotrebiteľský rozhodcovský súd je potrebné uvádzať identifikačné údaje účastníkov tohto konania. Ide tak buď o priamo zainteresované osoby alebo ich zástupcov. Súčasťou žaloby by malo byť i faktické opísanie skutočností odkazujúcich na predmetný spor, ako aj doloženie dôkazového materiálu. Vzhľadom na to, že žalobca podáva žalobu na súd z dôvodu porušenia zmluvy, prípadne nedodržania určitých podmienok, súčasťou obsahu žaloby by malo byť i odvolanie sa na konkrétne právne predpisy. Na záver je potrebná verifikácia návrhu podpisom žalobcu.

Takto pripravený návrh následne žalobca podáva na už vopred určený spotrebiteľský rozhodcovský súd. Určenie príslušného súdu je podmienené výberom prostredníctvom dohody medzi žalobcom a žalovaným, a jeho konkretizácia je uvedená v spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluve. Pokiaľ sú jednotlivé náležitosti korektne vykonané a z obsahového hľadiska správne spracované, súd zaháji pojednávanie. V prípade spotrebiteľských rozhodcovských súdov môže prebiehať pojednávanie ústne alebo písomne. Spravidla je uprednostňované pojednávanie písomne, ale ak však rozhodca uprednostní formu ústneho pojednávania, informáciu o tejto voľbe musí doručiť účastníkom konania v lehote najmenej 5 dní vopred. Dôvodom je účasť zainteresovaných strán na pojednávaní. Následne rozhodca daný prípad prešetrí a vo veci rozhodne. Rozhodcovský rozsudok predstavuje konečné rozhodnutie, ktoré je účastníkom doručované prostredníctvom poštového úradu alebo elektronickou formou. Avšak, i v tomto prípade existujú výnimky, kedy je možné na konkrétne rozhodnutie podať žalobu o jeho zrušení. Tieto výnimky sa týkajú tých prípadov, v ktorých sa postupovalo v rozpore so zákonom. Laik však, prirodzene, nemusí disponovať s takými vedomosťami v oblasti práva, aby dokázal protiprávne konanie vyhodnotiť. Aj z toho dôvodu je vhodné obrátiť sa na odborníkov. I v spotrebiteľských rozhodcovských konaniach sa častokrát pojednáva o nemalých finančných čiastkach. Prehra tak môže pre poškodeného znamenať veľkú stratu. Práve z toho dôvodu je viac ako vhodné svoj prípad prekonzultovať s odborníkmi, ktorí zaiste vedia ako ďalej postupovať a aké kroky realizovať k tomu, aby bolo právo naozaj uplatnené a Vaša pohľadávka vyplatená. Jedným z popredných odborníkov v týchto záležitostiach je spoločnosť Claims Collection s.r.o., ktorá je svojim klientom neustále k dispozícií. Pokiaľ ste sa do tejto nepríjemnej situácie dostali, kontaktujte ich pracovníkov a zistite, ako postupujú profesionáli.