Úvod Problémy v rodine Trauma dieťaťa v škole- ŠIKANA

Trauma dieťaťa v škole- ŠIKANA

692
0
ZDIEĽAŤ
Trauma dieťaťa v škole- ŠIKANA

Prechod z materskej školy do základnej školy býva pre dieťa a jeho rodičov veľmi náročným medzníkom v jeho fyzickom , psychickom aj mentálnom vývoji. Pred nástupom sa skúma zrelosť a osobnostné predpoklady jednotlivých detí v pedagogicko- psychologickej poradni.

Veľmi častou témou a najčastejšie v školských kolektívov základných aj stredných škôl je veľmi citlivý a palčivý problém šikanovanie.

Šikanovanie- je druh správania jednotlivca alebo skupiny ľudí , ktorí si vo svojom kolektíve vyhliadnu obeť, ktorá je na niektorej úrovni svojej osobnosti slabšia- môže ísť o fyzickú (postihnutie ), psychickú ( zvýšenú citlivosť –precitlivenosť), sociálnu (materiálne slabší jedinec – chudoba) a od agresora je na vyhliadnutú obeť vyvíjaný tlak, obťažovanie , týranie , branie osobných vecí , okrádanie o peniaze , vynútené služby pod hrozbou ublíženia na zdraví , sexuálne a erotické narážky, pokusy o znásilnenie, sociálne a spoločenské vylúčenie z kolektívu a iné…

Sú dve skupiny ľudí , ktorí sa umožnia vzniku šikanovania a to je agresorobeť

V počiatočných štádiách , nie je niekedy možné rozlíšenie medzi teasingom ( ide o detské doťahovanie sa , rozličné škriepky , podpichovania a hašterenia medzi deťmi úplne bežné a neškodné a šikanovaním ( teda úmyselným naschválom , braniu vecí , poškodzovanie osobných vecí , krádeže , obviňovania , nátlak , posmešky)

3 podmienky vzniku šikanovania

 1. Výrazná fyzická, psychická ,sociálna prevaha agresora nad obeťou
 2. Prežívanie obete je výrazne negatívne , nepríjemné až neznesiteľné
 3. Prejavy a správanie voči obeti majú stupňujúci a dlhodobý charakter

Ak sú splnené uvedené podmienky ide jednoznačne o šikanovanie daného jedinca.

Rozlišujeme stupne a formy šikanovania

Stupne šikanovania

 1. ostrakizmus- psychická forma- obeť je vyčlenená na okraj kolektívu , vylúčená z komunikácie s inými. Najčastejšie dochádza k týmto prejavom agresora voči obeti- patrí sem
 2. ignorácia –neodpovedanie na pozdrav, prehliadanie , mlčanie
 3. šuškanie si , klebetenie
 4. odťahovanie sa
 5. ohováranie , osočovanie, donášanie učiteľom
 6. zvaľovanie viny a obviňovanie z vymyslených skutkov , činov a rečí
 7. urážlivé e-maily, sms , upravené zosmiešňujúce fotografie
 8. zámerná provokácia k plaču a zúrivosti
 9. zhadzovanie a ponižovanie pred triedou
 10. fyzická agresivita – agresorovi už nestačí psychicky svoju obeť týrať a prechádza do ďalšieho štádia útoku na svoju obeť pomocou viditeľných znakov. Patrí sem
 11. strkanie
 12. potknutie , podloženie nohy
 13. bitka
 14. facky
 15. ničenie oblečenia
 16. odstrihnutie vlasov
 17. nalepenie žuvačky do vlasov

 

 1. vytvorenie skupiny agresorov – jadro- k jednému agresorovi sa začnú pridávať aj ďalší žiaci , ktorí sa predtým do ubližovania spolužiakovi nezapájali, ide o upevnenie moci nad ostatnými členmi skupiny

 

 1. rozvinuté šikanovanie- v tomto štádiu je zbytočné kladenie odporu. Jednoducho zvyšok triedy vylúči obeť úplne. Pripoja sa k šikanovaniu aj dobrý žiaci , ktorí dovtedy s tým nechceli mať nič spoločné a začnú napodobňovať agresora z týchto dôvodov
 2. paradoxne sa im to zrazu začne páčiť a zažijú pocit uspokojenia
 3. aby sa z nich nestali následné nové obete záujmu agresora
 4. prijatie správania agresora za normálne –prijatie noriem

 

 1. totalita- dokonalé šikanovanie – tento typ a najvyššie štádium (stupeň dokonalosti)-deje sa to väčšinou na stredných školách , v ústavných zariadeniach a vo väzniciach. Obeť je už vo väčšine prípadov neschopná chodiť do školy , prípadne je v nemocnici s psychosomatickými alebo psychickými problémami, sebapoškodzovanie a pokusy o sebevraždu.

Formy šikanovania

1.verbálna (slovná) ide o slovné napádanie a tiež o psychickú formu tlaku agresora na obeť . Patrí sem: posmešky, nadávky, nevhodné komentáre – sexuálne narážky, sarkazmus, urážlivé kresby a vykrikovanie oplzlých básničiek.

2.sociálna (spoločenská )- ide tiež o istý druh slovného poníženia pred spoločnosťou alebo kolektívom. Patrí sem : kazenie reputácie nepravdivými klebetami, poukazovanie a zveličovanie chýb pred nadriadenými, obviňovanie z priestupkov , ktoré obeť nespáchala, morálna diskreditácia, zahanbovanie na verejnosti, neslušné gestá.

 1. fyzická – ide o prechod od psychickej a spoločenskej šikany na úroveň fyzických napádaní. Patrí sem : kopanie, bitka, škrtenie, opľúvanie, zabránenie v slobode pohybu, prilepenie oblečenia o stoličku, podtrhnutie stoličky keď si obeť šla sadnúť, kradnutie a užívanie osobných vecí.

Reakcia obete na šikanovanie

Dieťa, ktoré sa začína stávať obeťou šikanovania si to nazačiatku takéhoto typu správania sa jeho/jej spolužiakov ani nevšimne. Keď sa zoznamuje z novým kolektívom ,automaticky začne vnímať skupinky detí z rovnakými záľubami, alebo vytvoria dievčatá spolok s vlastnými pravidlami, a takéto dieťa sa snaží do niektorej z tých skupiniek zapadnúť a nájsť si miesto v triede medzi spolužiakmi.

Po určitom čase zistí, že kolektív ho vytláča na okraj triedy a nikto sa s ním nerozpráva, ignorujú ho prípadne sa mu posmievajú za hoci čo, čo ho odlišuje od zvyšku triedy, môže ísť o dobré /zlé vlastnosti prípadne šikovnosť , drahé/lacné oblečenie, vlastnenie/nevlastnenie určitej veci(mobil, xbox,mp3), prípadne nosí okuliare /načúvací prístroj /má diétu/ fyzické postihnutie…. K jeho/jej reakciám na tento spôsob správania sa : hnev, krik, spätná agresivita, nervóznosť , opakuje negatívne reakcie späť ku kolektívu, bráni sa a vysvetľuje nepravdivé informácie o svojej osobe.

Prejavy správania u obeti šikanovania

Najčastejšími prejavmi, ktoré si je možné všimnúť na obeti šikanovania

 1. radikálne sa zo dňa na deň (pohľad z vonku)nastane zhoršenie prospechu v obľúbených aj neobľúbených predmetoch
 2. neschopnosť sa sústrediť a robenie veľkých chýb
 3. roztržitosť
 4. hľadanie priateľov mimo triedy
 5. hanbia sa prísť za učiteľkou pre chýbajúcu dôveru a strachu zo zhoršenia situácie
 6. pokusy o zastrašenie alebo vystrašenie agresora- agresívna spätná väzba- krik a hnev , obraňovanie sa

Reakcia učiteľa na šikanovanie v triede

Ak nastane situácia, že sa učiteľ dozvie buď od obete(málokedy) alebo od všímavého pozorovateľa (iní žiaci, učitelia, upratovačka, rodičia šikanovaného žiaka ), že v jeho triede dochádza ku šikanovaniu žiaka/žiačky, môže k danej skutočnosti

Odmietanie uveriť obeti- popieranie, že by sa také niečo mohlo robiť alebo diať v triede alebo škole, dovtedy akékoľvek náznaky zmetali pod koberec, lebo oni sú nóbl škola nemôžu byť žiadne prejavy šikanovania, veď by sme prišli o peniaze a prestíž školy a vytvorilo by to zlé meno.

Chaos a únik- nedokážu sa pozrieť objektívne na problém , ktorí nastal a ich stratégia je vnútorný chaos, čo teraz, keď už ten problém so šikanovaním je. Utečiem problému, nie je žiaden nevidím ho.

Popieranie – to sa nemôže diať mám milých a slušných žiakov v mojej triede

Obviňovanie obete- išlo o prenos viny z agresora na samotnú obeť, poukazovanie a násilné obviňovanie obete z provokácie , výsmechu alebo hlúpych poznámok – tak by ich reakciou nebolo robenie zle

Egocentrické ublíženie- učiteľ ,v ktorého triede došlo k šikane , dáva svojim správaním najavo vlastnú slabosť a nedokáže si poradiť, môže nastať prenos z pôvodnej obete na novú učiteľa, hranie na city

Autoritatívny prístup- potrestám agresora a vyvodím riadne dôsledky

Agresia – najhorší spôsob reakcie učiteľa na šikanovanie v triede je napadnutie žiaka –agresora fyzicky, fackou , buchnutím po zadku, hlave, fyzické potrestanie, impulzívnosť, z učiteľa bude zrazu agresora z pôvodného agresora sa stane obeť.

V súčasnom svete sa venuje veľká prevencia voči šikanovaniu – preventívnym programom prednášaným žiakom aj učiteľom.

Následky šikanovania

Prenášajú a zostávajú vo vnútri dieťaťa až do dospelosti. Nikdy sa ich celkom tých následkov nezbaví , nakoľko hovoríme o dlhodobom permanentnom nátlaku  šikanovanie jednotlivca (skupinky )

Najčastejšie prejavy a následky na zdraví po šikanovaní :

 1. dočasné alebo trvalé poškodenie telesného aj duševného zdravia
 2. negatívny vzťah ku škole a kolektívu
 3. problematickosť prospechu
 4. záškoláctvo
 5. poruchy učenia a zapamätanie si
 6. seba odmietanie
 7. sebapoškodzovanie
 8. neurotické poruchy
 9. psychiatrické diagnózy
 10. depresia
 11. pokusy o seba mrzačenie, sebevraždy

Právne  aspekty šikanovania

Šikanovanie je veľmi zložitý právny problém, zasahuje právo multidisciplinárne. Pri šikanovaní nie je v našom právnom systéme definovaná skutková podstata trestného činu alebo priestupku.

Priestupkový zákon hovorí iba o –

paragraf 49- priestupok proti občianskému spolunažívaniu

paragraf 50- priestupok proti majetku

Trestný zákon hovorí iba o –

Paragraf 189 – vydieranie

paragraf 212- krádež

Paragraf 192- nátlak

paragraf 215- neoprávnené užívanie cudzej veci

Paragrafy 155-157- ublíženie na zdraví

Paragrafy 360 a 365- nebezpečné vyhrážanie a výtržnictvo

Trestná zodpovednosť je nad 14 rokov- oznamovacia povinnosť na úrad práce sociálnych vecí a rodiny, oznam na PZ.

Šikanovanie je vážny problém nie len detí , ale aj dospelých , buďme vnímaví na svoje okolie , či sa nejakej osobe alebo dieťaťu nedeje bezprávie a netrpí celý svoj zvyšný život

Bc. Ľubica Bombalová