Úvod Problémy v rodine Viete ako zistiť, ktoré životné poistenie je pre vás najvhodnejšie?

Viete ako zistiť, ktoré životné poistenie je pre vás najvhodnejšie?

738
0
ZDIEĽAŤ

Životné poistenie je produkt, ktorý v prípade smrti, úrazu či choroby zabezpečí poistenému dohodnutú sumu. Vďaka životnému poisteniu môžete zabezpečiť seba, ale aj svojich blízkych pred nástrahami neočakávaných udalostí.

Životné poistenie sa zameriava na druhy poistných udalostí ako je smrť, zdravotné komplikácie, choroby či dožitie sa istého veku. Jeho cieľom je riešiť rôzne životné situácie, ktoré počas života poistenca nastanú. Na základe zmluvného vzťahu medzi poisťovňou a poistencom, presne definuje riziká, pri ktorých bude poistencovi vyplatené poistné plnenie.

Druhy životného poistenia

Na trhu existuje viacero základných druhov životného poistenia:

  1. Kapitálové životné poistenie – je poistenie, ktoré spája poistenie rizík so sporením. Okrem životného poistenia poskytuje aj garantovaný výnos po ukončení zmluvného obdobia, respektíve v prípade vzniku poistného prípadu.
  2. Investičné životné poistenie – predstavuje poistenie, ktoré spája životné poistenie s možnosťou možného výnosu v prípade dožitia, respektíve vzniku poistného prípadu.
  3. Rizikové životné poistenia – ide o poistenie, ktoré poisťuje hlavne riziká, ktoré môžu nastať počas doby trvania zmluvného vzťahu.

Okrem klasických životných poistení existujú aj poistenia zamerané na krytie špeciálnych rizík, ako je napríklad rakovina.

Pri výbere konkrétneho druhu životného poistenia rozhodujú najmä 2 kritéria : krytie rizík vyplývajúcich zo života (smrť, úraz, choroba) a prípadný prebytok voľných finančných prostriedkov (možnosť sporenia alebo investovania).

Riziká, ktoré kryje životné poistenie

Životné poistenie je možné zamerať na rôzne riziká. Štandardom je poistenie pre prípad smrti, dlhodobej PN či invalidizácie. No v rámci životného poistenia je možné pripoistiť aj špecifické riziká, ktoré môžu zahŕňať: hospitalizáciu, ušlý zisk, stratu zamestnania, trvalé následky úrazu či poistenie kritických chorôb.

Okrem výberu vhodných rizík je dôležitá vhodne nastavená výška krytia v prípade nečakaných udalostí. Pri poistení výpadku príjmu počas PN je potrebné vedieť odhadnúť jeho výšku. Taktiež je potrebné vedieť odhadnúť finančné riziká, ktoré čakajú na blízkych v prípade vašej smrti. Ak napríklad splácate hypotéku alebo iný úver, vaše životné poistenie by malo byť schopné pokryť celú dlžnú sumu. Len tak sa vaša rodina bezpečne vyhne problémom so splácaním či hrozbe exekúcie.

Pozor na výluky poistenia

Každé životné poistenie obsahuje výluky poistenia, v prípade vzniku ktorých poistné plnenie nedostanete. Môže ísť o typické civilizačné ochorenia ako sú problémy s chrbticou. Výluky sa taktiež môžu sťahovať na ochorenia, ktoré sú už preukázané v čase uzatvorenia zmluvy. Niektoré poisťovne mávajú vo výlukách napríklad smrť, ktorá vznikla v dôsledku choroby, ktorou ste už trpeli v čase podpisovania poistnej zmluvy.

Poistné výluky sú súčasťou každej poistnej zmluvy a pred uzavretím životného poistenia je vhodné si ich podrobne preštudovať, prípadne sa o nich poradiť s odborníkom. V opačnom prípade môžete byť pri vzniku poistnej udalosti nemilo prekvapený, nakoľko zistíte, že vaše poistenie sa na ňu nevzťahuje.

Okrem výluk poistného zvykne väčšina poisťovní definovať nepoistiteľné osoby. Pri klasických druhoch životného poistenia ide najčastejšie o osoby vo veku nad 59 rokov, osoby, ktoré majú rizikové povolanie, profesionálnych športovcov, osoby, ktoré sú závislé od alkoholu alebo drog, dlhodobo práceneschopné osoby, osoby trpiace duševnými chorobami či osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Zdravotný dotazník k životnému poisteniu

Dotazník zameraný na hodnotenie zdravotného stavu je neoddeliteľnou súčasťou viažucou sa k vybavovaniu životného poistenia. Mnoho ľudí má tendenciu zamlčať v dotazníku dôležité informácie s očakávaním výhodnejšieho poistenia.

Dopátrať sa k tomu, aký bol váš zdravotný stav v čase uzatvárania zmluvy má zdravotná poisťovňa možnosť aj spätne. Stačí jej vyžiadať si zdravotné záznamy od všeobecného lekára. Preto ak v prípade poistnej udalosti poisťovňa zistí, že o svojom zdravotnom stave klamete, môže to pre vás znamenať stratu poistného plnenia.

Buďte preto pri vypĺňaní dotazníka svedomitý a vyplňte ho pravdivo.

Ako vyzerá výhodné životné poistenie?

Univerzálne životné poistenie vhodné pre každého neexistuje. Dobre nastavené životné poistenie zodpovedá vašim potrebám, to znamená kryje riziká, ktoré vás najviac ohrozujú a má dostačujúce krytie na zabezpečenie rizikových situácií.

Pokiaľ vaše životné poistenie nezodpovedaná vašim aktuálnym potrebám či má neadekvátne nastavenú výšku krytia, je vám zbytočné a s trošku nadnesenia možno tvrdiť, že ide o zbytočne vyhodené peniaze.

Pri výbere životného poistenia, by ste sa nemali zameriavať len na jeho cenu, ale najmä kvalitu a jeho prínos v rámci krytia vašich základných potrieb. Pred uzatváraním poistenia si stanovte potreby, ktoré by malo vaše poistenie riešiť a následne vyberte vhodný produkt tak, aby boli vhodne pokryté.

Život je to najcennejšie, čo máme a je potrebné ho chrániť. Úrazy a choroby vedia nepríjemne prekvapiť a otočiť celý doterajší život hore nohami. Správne nastavené životné poistenie, predstavuje záchrannú sieť, ktorá ochráni vás a vašu rodinu v prípade neočakávanej zdravotnej ujmy. Pomôže minimalizovať vaše obavy z budúcnosti a prekonať aj zložitejšie životné situácie, preto by malo predstavovať základné zabezpečenie každého jedinca.