Úvod Rodina Keď sa dieťa manželom narodí v srdci a nie v pôrodnici- adopcia

Keď sa dieťa manželom narodí v srdci a nie v pôrodnici- adopcia

608
0
ZDIEĽAŤ
Keď sa dieťa manželom narodí v srdci a nie v pôrodnici- adopcia
Keď sa dieťa manželom narodí v srdci a nie v pôrodnici- adopcia

Ak sa nedarí dlhú dobu manželom otehotnieť a mať vlastné potomstvo. Majú niekoľko možností ako sa  k vytúženému dieťaťu dostať. Jedným so spôsobov je aj adopcia. Je to však boj s úradmi , byrokraciou preverovaním svojho zázemia , finančných možností ,  a tiež v prvom rade aké chcete dieťa, môžete si zvoliť kritéria , ktoré má vaše dieťa spĺňať. Na Slovenku je to oveľa zložitejšie , lebo je málo voľných detí na adopciu. Najväčší počet rodičov chce biele bábätko max. do roka , zdravé , bez žiadnych chýb, väčšinou nechcú rómske deti, z nejakou chybou , ani staršie ako 4 roky , lebo to už si uvedomuje, že sa o neho stará cudzí ujo a teta.

Treba si uvedomiť , že adoptovať dieťa , nie je na skúšku. To nie je psíča , ktoré keď sa vám prestane páčiť , tak jednoducho dáte do útulku alebo posuniete cez inzerát. Nemalo by sa to diať ani zo zvieratami a už vôbec nie z ľuďmi. Ak si  adoptujete dieťa , tak je to rovnako ako u vlastného navždy teda do smrti rodiča alebo dieťaťa.

Zákon č.36/2005 Z.z. a zákon č.305/2005 Z.z. o sociálnej ochrane detí pri adopcii prijímajú manželia /jednotlivec opustené dieťa a nadobúdajú k nemu rovnaké práva a povinnosti , akoby boli jeho biologickými rodičmi , dieťa získa priezvisko nových rodičov a napíše sa nový rodný list , kde budú adoptívni rodičia namiesto biologických rodičov. Vzájomné práva medzi adoptovaným a pôvodnou rodinou zaniká dňom osvojenia . Adoptovať možno len maloleté dieťa do 18 rokov. O adopcii rozhoduje súd . Prebieha pred osvojiteľská starostlivosť minimálne 9 mesiacov na vlastné náklady budúcich rodičov . Dieťa sa stane právne voľné na adopciu ak ubehne minimálne 2 mesiace nezáujmu – rozhoduje súd

Kto je vhodným adeptom na adopciu dieťaťa

Adoptívnymi rodičmi sa môžu stať manželia , jednotlivec alebo manžel rodiča dieťaťa ak spĺňa podmienky. Existuje niekoľko foriem starostlivosti o dieťa a je ním pestúnska starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť , profesionálne rodičovstvo a adopcia (osvojenie)

Podmienky , ktoré musia spĺňať budúci rodičia

Manželský pár

 1. Musia dokázať zabezpečiť dieťaťu takú úroveň života , ako majú oni sami
 2. Dostatok finančných  prostriedkov
 3. Bytové zázemie – primerané počtu osôb, ktoré byt alebo dom obývajú najlepšie v osobnom vlastníctve alebo v dlhodobom stabilnom podnájme , aj materiálne podmienky
 4. Čistý register trestov
 5. Zdraví a schopní vychovávať dieťa
 6. Ak rodič trpí nejakou diagnózou, malo by sa dať predpokladať ako sa bude vyvíjať ( choroba niekedy nevyspytateľná ), teda ,č i bude zvládať aj v budúcnosti starostlivosť
 7. Nemali by trpieť psychickou poruchou ( napr. schizofrénia )
 8. Mali by byť dlhodobo psychicky stabilný a bez psychických a emočných výkyvov , zrelé osobnosti
 9. Primeraný vekový rozdiel medzi budúcimi rodičmi a ich budúcim dieťaťom , teda keď sa žiada o novorodenca alebo dieťa do jedného roka – mal by byť vek rodičov do 35-40 rokov
 10. Spôsobilosť na právne úkony

Ak chce požiadať slobodný muž / slobodná žena

V tom prípade sa neodporúča dieťa adoptovať , ale zvážiť pestúnsku starostlivosť , ktorá je štátom podporovaná a pomôže pestúnom zabezpečiť potreby dieťaťa aj počas rodičovskej dovolenky…

Príspevky na osvojené dieťa

 1. Nárok na rodičovskú dovolenku
 2. Nárok na rodičovský príspevok až do veku 6 rokov veku osvojeného dieťaťa
 3. Prídavky na deti
 4. Zamestnaný má nárok aj na daňový bonus

Aké kroky absolvujete , keď sa rozhodnete osvojiť si dieťa

 1. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny – sekcia náhradná starostlivosť- pracovník povedie s vami rozhovor o vašom budúcom dieťati , čo ho bude zaujímať
 2. Dôvod prečo ste sa rozhodli si osvojiť dieťa
 3. Čo bolo motiváciou vášho rozhodnutia
 4. Aké pohlavie , by malo mať vaše budúce dieťa
 5. Akú farbu pleti by malo mať
 6. Či by vám prekážalo keby bolo postihnuté / trvanie na zdravom dieťati
 7. Aký vek by malo mať vaše budúce dieťa / ochota prijať aj staršie dieťa ako do 1 roku
 8. žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov o náhradnú starostlivosť na úrade práce sociálnych vecí a rodiny- potrebné sú tieto doklady
 9. odpis z registra trestov ( výpis nestačí )
 10. doklad o majetkových a príjmových pomeroch
 11. správu o zdravotnom stave
 12. vyplnený dotazník pre uchádzačov
 13. osobná návšteva vo vašej rodine na zistenie skutočnosti bytových a sociálnych pomerov , je minimálne jedna a môže byť aj viacej
 14. vyžiadanie si správy od obecného /mestského úradu – o spôsobe vášho života , spolužitie so susedmi a pod.
 15. povinné absolvovanie prípravy na rolu pestúna / osvojiteľa

Zobrať si dieťa  do náhradnej starostlivosti vyžaduje zrelé a uvážené rozhodnutie , keďže ide o rozhodnutie na trvalo a nie krátkodobo, osvojené dieťa sa stane vašim potomkom , aj keď to nie vaše biologické dieťa , budete zapísaný v jeho /jej rodnom liste a stanete sa de fakto jeho pravými rodičmi.

Bc. Ľubica Bombalová