Úvod Problémy v rodine Pomoc moje dieťa nevie čítať, písať ani počítať – poruchy učenia a integrácia detí so...

Pomoc moje dieťa nevie čítať, písať ani počítať – poruchy učenia a integrácia detí so špecifickými potrebami

1245
0
ZDIEĽAŤ
Pomoc moje dieťa nevie čítať, písať ani počítať - poruchy učenia a integrácia detí so špecifickými potrebami
Pomoc moje dieťa nevie čítať, písať ani počítať - poruchy učenia a integrácia detí so špecifickými potrebami

Veľa rodičov sa pozastaví nad tým, prečo sa všetky deti v triede naučili čítať , písať aj počítať a dokonca aj gramatiku , len moje dieťa nie, veď sa mu venujem doma s ním píšem , čítam aj počítam, no moje úsilie vynaložené na  učenie sa s mojim dieťaťom , neprináša žiadne ovocie. Viem , že moje dieťa nie je lajdák, tak ako je možné , že mu nejde. Nerozumie tom , čo číta slabikuje hoci by už dávno mal plynulo čítať pletú sa mu hlásky a v diktáte milión chýb v jednej vete. Učitelia mu dávajú zlé známky, hoci venuje príprave oveľa viacej času ako jeho spolužiaci s lepšími známkami, on tie známky trojky , štvorky má vydreté…

Kde hľadať pomoc, moje dieťa má problém s učením, pritom je inteligentný , vedomosti by sa naučil , ale keď ich má uplatniť v praxi , nevie prečítať kúsok textu, v každej vete milión chýb, ktoré doslovne kričia , oprav nás…

Začne sa vylučovacou metódou

problém so zrakom –nevidí to prečítať a preto robí chyby, zlievajú sa mu písmenká a nevie ich prečítať, nevidí na tabuľu- zle odpíše poznámky z tabule ,zle sa naučí – návšteva očného lekára – dieťa nemá problém so zrakom

Problém so sluchom- dieťa horšie počuje – nepočuje všetko čo pani učiteľka vysvetľuje a zle si poznačí , zle alebo neúplne na učí

-problém s pamäťou , sústredením ,a koordináciou pohybov ruka- oko – je to porucha motorickej funkcie

Keď sa všetky tieto problémy vylúčia nasleduje návšteva psychológa, či nie je nejaký blok voči učeniu, stres alebo šikanovanie , ktoré by mohlo zhoršiť prospech. Väčšinou sa nemyslí na vývinové poruchy učenia, kedy dieťa za svoj zlý a slabý prospech vôbec nemôže.

Tento typ ťažkostí sa skoro vždy prejaví už na začiatku školskej dochádzky. Deti s týmito poruchami učenia si klasickými metódami nedokážu alebo s veľkými ťažkosťami dokážu osvojiť učivo a najmä mu nevedia porozumieť, pritom sú primerane inteligentné. Tieto poruchy vznikajú na základe dysfunkcie CNS  a nezrelosti kongnitývnych centier – ide o dedičnosť.

Dieťa s týmto typom porúch pociťuje často depresie , frustráciu , problémy so spánkom , traumatizáciu a psychosomatické poruchy ako bolesti hlavy a brucha predtým ako má isť do školy, lebo neustále trpí neúspechom. Negatívne zasahujú do osobnostného sociálneho a vzdelávacieho vývinu. Najdôležitejšie je skoré odhalenie týchto porúch učenia a individuálny prístup a terapeutická starostlivosť.

Špeciálny pedagóg z diagnostikuje vaše dieťa , navrhnú optimálny postupy a nápravnú starostlivosť. Určia sa tiež silné a slabé stránky dieťaťa , aby sa vedelo na čom sa môže stavať a na čom treba popracovať intenzívnejšie

Najčastejšie vývinové poruchy učenia v školskej praxi

  1. Dyslexia – porucha čítania – postihuje rýchlosť , presnosť, porozumenie textu, slabikovanie , domýšľanie slov , ťažkosti s poznávaním písmen zámena písmen, ktoré sú podobné- spodobovanie b-d-p , m-n k-hzámena akusticky podobných hlások , vynechávanie písmen , slabikovanie a ťažký prechod k plynulému čítaniu, neschopnosť prerozprávať text vlastnými slovami
  2. Dysgrafia – porucha písania – znížená schopnosť osvojiť si zručnosť písania, písmo je nečitateľné a nezrelé , nedokáže si pamätať tvar a veľkosť písmen, neúmerne pomalé tempo písania , nesprávny úchop pera , tlačenie, zamieňa podobné písmena – m- n a- o z- s časté škrtanie
  3. Dysortografia – porucha pravopisu- nepostihuje celú oblasť gramatiky – písaní di , ti ni li z mäkčeňmi , nerešpektovanie poradia písmen , vynechávanie , prehadzovanie poradia , vkladanie samohlások kde nie sú , slabá analýza  slov vo vetách
  4. Dyskalkúlia – porucha matematických schopností- zaostávanie v schopnosti porozumieť matematickým pojmom, nevie riešiť matematické úlohy, nevie manipulovať so symbolmi , nevie zoradiť predmety podľa tvaru , farby dĺžky , nevie porovnať skupiny podľa počtu , nemá odhad počtu predmetov , nerozlišuje geometrické tvary

a)verbálna – ťažkosti v slovnom označení počtu, slovne zadaný počet neukáže na prstoch , nepomenuje rad čísiel vzostupne /zostupne , párne/nepárne

b)lexická- nevie čítať matematické symboly, čítať viacmiestne čísla s nulami, zamieňa tvarovo podobné čísla

  1. c) grafická – nevie písať matematické znaky a číslice, neprimerane veľké ,nevie zapisovať jednotky , desiatky pod seba, problém s rysovaním
  2. d) operačná – neschopnosť sčítania / odčítania /násobenia /delenia, problém pri riešení kombinovaných úloh
  3. e) ideognostická – nechápe matematické pojmy a vzťahy medzi nimi, nedostatky v číselnom rade , slovné úlohy nevie previesť do systému číslic… neoperujú s číslami napr. 6 vedia prečítať aj napísať , ale matematické operácie , že 2×3 ,10-4, 2+4, 3+3 je stále rovnaké číslo 6…

takémuto žiakovi , keď je diagnostikovaná porucha učenia , väčšinou je kombinovaná aj s inými poruchami. Môže to byť spôsobené ľahkým poškodením mozgu – ADD ADHD, neurotická porucha učenia. Žiakovi sa vypracuje individuálny študijný plán , spolupracuje sa so špeciálnym pedagógom.

Hodnotenie žiakov na základe jednotlivých a kombinovaných porúch učenia

Dôležitá taktnosť učiteľa a schopnosť vysvetliť ostatným ,  že prečo má daný žiak iný systém hodnotenia

Dieťaťu dať zažiť pocit úspechu

Oboznámiť ostatných kolegov , ktorí triedu učia o žiakovi s poruchami učenia

Poznať skutočne znalosti neskreslené chorobou

Dať mu špeciálne pomôcky

Nevystavovať činnostiam , ktoré nie schopné zvládnuť – klasické diktáty u dysortografika, hlasné čítanie u dyslektika…

Všetci žiaci  aj tí s poruchami učenia potrebujú zažiť úspech. Učiť ostatným spolužiakom pomáhať iným s problémami. Nedovoliť výsmech a šikanovanie slabších žiakov. Umenie učiteľa je v tom , že aj deti s poruchami učenia , môžu byť v niečom dobré, netreba poukazovať na to čo vzhľadom na poruchu nevedia , ale ukázať čo je v nich skryté….

Bc. Ľubica Bombalová