Úvod Zaujímavosti Poznáte princípy hierarchie odpadového hospodárstva?

Poznáte princípy hierarchie odpadového hospodárstva?

40
0
ZDIEĽAŤ
Poznáte princípy hierarchie odpadového hospodárstva?
Poznáte princípy hierarchie odpadového hospodárstva?

V dnešnej dobe sa odpadové hospodárstvo a správa odpadu stávajú čoraz dôležitejšími témami, pričom odborníci zdôrazňujú potrebu dodržiavať zásady hierarchie odpadového hospodárstva. V našom článku sa pozrieme princípy hierarchie, ale aj na to, prečo je dôležité ich dodržiavať.

Hierarchia odpadového hospodárstva

Dodržiavanie princípov hierarchie odpadového hospodárstva je jedným z kľúčových prvkov udržateľného environmentálneho nakladania s odpadom. Tieto princípy zohľadňujú základné kroky od predchádzania vzniku odpadu až po jeho zneškodnenie a zároveň sa snažia minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie.

Hierarchia odpadového hospodárstva sa skladá z nasledujúcich krokov:

  1. Predchádzanie vzniku odpadu: Minimalizujte množstvo odpadu, ktoré produkujete

Prvým a najdôležitejším cieľom je úplne eliminovať alebo aspoň minimalizovať vznik odpadu. To zahŕňa napríklad používanie ekologicky prijateľnejších materiálov a taktiež aj uvedomelé nákupné správanie. V dnešnej dobe je veľmi rozšírený tzv. zero waste koncept, teda koncept nulového odpadu.

  1. Opätovné použitie: Opätovne používajte veci, kým to je možné

Ak je niečo stále funkčné alebo sa to dá opraviť, môže to byť opätovne použité. Keď vám doslúžia veci, môžete spraviť dobrý skutok a posunúť ich ľuďom v núdzi alebo ich použiť na iný účel. Napríklad nepotrebné oblečenie môžete odovzdať charite a z plastovej fľaše môžete vyrobiť kŕmidlo pre vtáčiky.

  1. Recyklácia: Recyklujte až po opätovnom použití

Pokiaľ sa veci dajú opätovne použiť, trieďte a recyklujte, čo sa dá. Recyklácia umožňuje materiálom a produktom získať druhý život a zároveň znižuje negatívny dopad na životné prostredie v porovnaní s primárnymi surovinami. Znižuje uhlíkovú stopu, množstvo vyprodukovaného odpadu a súčasne podporuje cirkulárnu ekonomiku.

  1. Energetické využitie: Premeňte odpad na energiu

Ak nie je možné opätovné použitie alebo recyklácia, odpad môže byť energeticky využitý v rôznych ZEVO (Zariadenie na energetické využitie odpadov), teplárňach, cementárňach a pod. a zásobiť tak tisíce domácností elektrickou energiou či teplom. Navyše opäť dochádza k nahradeniu primárnych surovín ako napr. uhlie alebo plyn a zároveň sa zhodnotia odpady, ktoré sa nedajú opätovne použiť ani zrecyklovať. Recyklácia a zhodnotenie odpadu je dôležitým aspektom odpadového hospodárstva.

  1. Konečné riešenie: Skládkujte až na poslednom mieste

Najčastejším spôsobom zneškodňovania odpadov je skládkovanie. Jedná sa zároveň aj o najnevhodnejší spôsob nakladania s odpadmi, ktorý má mnohé negatívne vplyvy na životné prostredie. Najdominantnejším je produkcia skleníkových plynov, časté horenie skládok a tým ďalšie zhoršovanie emisií, priesaková voda, ktorá kontaminuje pôdu, spodné vody ale aj povrchové vody a zároveň prichádzame o ornú pôdu, lúky, lesy či stavebné pozemky.

Na Slovensku je okolo 81 skládok, kde končí takmer 50 % komunálnych odpadov, priemyselných odpadov a inertný odpad.

 

Zdroj: unsplash.com

Školenie o odpadoch a zákon o odpadoch

Predchádzanie vzniku odpadu, správne triedenie a nakladanie s ním nie sú až také jednoduché úlohy, ako sa na prvý pohľad môže zdať. A preto je dôležité, aby ľudia a podniky boli v tejto oblasti dostatočne informovaní.

Zákon o odpadoch v mnohých krajinách ukladá povinnosť poskytovať školenie a informácie o odpadoch, čo je prvý dôležitý krok pri pochopení princípov hierarchie odpadového hospodárstva.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Ohlásenie o vzniku odpadu je kľúčovým bodom v hierarchii odpadového hospodárstva. Týmto procesom sa sleduje množstvo a aké sú druhy odpadu sa produkujú. Podľa Zákona o odpadoch to umožňuje efektívne plánovanie, ako s ním správne naložiť. Na základe týchto informácií sa rozhoduje o tom, či sa odpad dá opätovne použiť, recyklovať, energeticky využiť alebo zneškodniť.

Environmentálne projekty a poradenstvo

Environmentálne projekty a poradenstvo majú dôležitú úlohu pri podpore hierarchie odpadového hospodárstva. Tieto projekty sa snažia podporiť to, aby sa predchádzalo vzniku odpadu a zároveň stimulujú opätovné použitie a recykláciu.

Rovnako dôležitá je aj práca environmentálnych poradcov, ktorí poskytujú odborné rady pri správnom nakladaní s odpadom.