Úvod Zaujímavosti Online zdravotné poistenie určené pre cudzincov

Online zdravotné poistenie určené pre cudzincov

1399
0
ZDIEĽAŤ

Každý cudzinec sa pri príchode na Slovensko alebo do inej krajiny Európskej únie musí prispôsobiť pravidlám daného štátu. Práva cudzinca sa však značne líšia v závislosti od toho, aký typ pobytu mu je pridelený. Čo sa týka napríklad nároku na zdravotné poistenie, samozrejme, že pre každého je najvýhodnejší trvalý pobyt, keď vám vznikne automaticky aj právo na poistenie vášho zdravia. Ako je to však s tými, ktorí trvalý pobyt nezískajú? Existuje aj iná možnosť poistenia.

Udelenie zdravotného poistenia cudzincom

Pri vybavovaní zdravotného poistenia musia cudzinci splniť určité podmienky. Ak sa cudzinec u nás rozhodne žiť alebo je tu na dlhšom pobyte, zo zákona by sa mal dať zdravotne poistiť. Zdravotné poistenie cudzincov sa nevzťahuje na štátne občianstvo, ale na druh pobytu v danej krajine alebo na výkon zamestnania. Cena zdravotného poistenia je pre cudzincov rovnaká ako pre domácich, hoci vy ako cudzinec máte nárok aj na poistenie nezaopatrených rodinných príslušníkov.

Cudzí štátni príslušníci, ktorí sa uchádzajú o zdravotné poistenie, sú povinní najneskôr do 3 dní od prijatia dokladu o pobyte v krajine predložiť tento doklad poisťovni. Ak ste ako cudzinec v danej krajine zamestnaný, zdravotné poistenie vám platí zamestnávateľ, o čom je však nutné informovať poisťovňu v krajine, z ktorej pochádzate. Ak sa rozhodnete na území tej-ktorej krajiny podnikať, zdravotné poistenie môžete získať na základe dokladu zo zápisu do obchodného registra alebo prostredníctvom kópie živnostenského listu, ktorý buď prinesiete do zdravotnej poisťovne, alebo si poistenie vybavíte priamo na živnostenskom úrade.

Čo ak nemáte nárok na verejné zdravotné poistenie?

Pokiaľ nemáte na území krajiny Európskej únie, v ktorej sa rozhodnete žiť, trvalé bydlisko a ani tu nepracujete, nárok na verejné zdravotné poistenie vám zaniká. Využiť však môžete komerčné zdravotné poistenie pre cudzincov, vďaka ktorému máte popri štandardnej zdravotnej starostlivosti hradené aj náklady pri ochoreniach, úrazoch, operačných zákrokoch a aj náklady na prepravu do zdravotníckeho zariadenia. Veľkou výhodou je aj možnosť zahrnutia vakcinácie do tohto typu poistenia. Vhodné je hlavne pre tých, ktorí ešte len čakajú na schválenie trvalého pobytu alebo si aktívne hľadajú zamestnanie, takisto však aj pre športovcov, turistov alebo študentov a aj pre osoby, ktorých domovská krajina nie je súčasťou krajín Európskej únie.

Komerčné poistenie si môžete takpovediac vyskladať na mieru a nemusíte sa preto obávať, že by vám chýbala akákoľvek zložka zdravotnej starostlivosti.

Individuálne poistenie pre cudzincov

Ako cudzí štátny príslušník máte pri uzatváraní tohto typu poistenia niekoľko výhod:

 •         možnosť uzatvoriť poistenie bez vstupnej lekárskej prehliadky,
 •         možnosť využívať 24-hodinovú poradenskú asistenčnú službu aj v cudzích jazykoch,
 •         získanie prístupu k sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v danej krajine,
 •         možnosť byť poistený aj v prípade horšieho zdravotného stavu alebo počas gravidity,
 •         možnosť poistiť viacero osôb v rámci jedného balíka,
 •         preplatenie nákladov na očkovanie detí proti tetanu, čiernemu kašľu, žltačke typu B, detskej obrne a záškrtu, v prípade zaočkovania do jedného roku života dieťaťa.

Predmetom tohto poistenia je úhrada nákladov za zdravotnú starostlivosť v rozsahu neodkladnej starostlivosti (liečba úrazu, náhleho ochorenia, akútnej bolesti, zastavenie krvácania a odvrátenie ohrozenia zdravia či života) a v rozsahu kompletnej starostlivosti, čiže kompletná liečba choroby, úrazu, prevencia proti ochoreniam, monitoring zdravotného stavu, vakcinácia, starostlivosť počas tehotenstva a po pôrode. Poistenie kryje:

 •         ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
 •         nemocničnú starostlivosť a službu prvej pomoci,
 •         diagnostické a terapeutické úkony,
 •         lieky a zdravotnícke pomôcky predpísané lekárom,
 •         zubné ošetrenie,
 •         prepravu sanitkou alebo leteckou službou do zariadenia lekárskej starostlivosti.

Jednoduchá cesta k poisteniu

Žiadateľ musí pri uzatváraní poistenia vyplniť dotazník o svojom zdravotnom stave, ktorý zahŕňa okrem osobných údajov aj informácie o účele pobytu v krajine a otázky zamerané na zdravotný stav a životný štýl. V dotazníku musíte uviesť, či fajčíte, dlhodobo užívate nejaké lieky, či ste utrpeli vážny zdravotný úraz alebo či trpíte závažným ochorením.

V dnešnej modernej dobe už nemusíte čakať na jeho vybavenie v poisťovni, ale viete si uzatvoriť aj online poistenie. V online žiadosti vyplníte údaje, ako sú časové ohraničenie poistenia (odkedy dokedy má trvať), koľko osôb chcete poistiť na jednu zmluvu, doplňujúce a osobné údaje. Následne máte možnosť vybrať si z ponúknutých balíkov poistenia a vypočítať sumu poistného.

Pri uzatvorení komerčného zdravotného poistenia zároveň získate kompletnú zdravotnícku starostlivosť, poistenie svojho zdravia v krajinách EÚ a krajinách v rámci Schengenu v prípade vycestovania, ale aj potvrdenie pre udelenie povolenia na pobyt na území danej krajiny pre potreby predloženia dokumentu cudzineckej polícii.